Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Úvod Obchodné podmienkyFormulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

  Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Spotrebiteľ                                                                                 

Meno a priezvisko*:                                                           


Ulica a číslo*:                                                                         


Mesto*:                                                                                  


PSČ*:                                                                                        


E-mail*:                                                                                   


Telefón:                                                                                 


 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy na tento tovar (názov produktu): [1] 


Žiadam o vrátenie*:     plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar)

                                             čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov)

 

Dátum objednania*: ......................................                          

Číslo objednávky*:    ......................................

Dátum doručenia (deň prevzatia)*:  ......................................

Číslo faktúry*:  ......................................

Číslo účtu (ak si želáte vrátiť peniaze bankovým prevodom na Váš účet) alebo adresu (ak si želáte vrátiť peniaze poštou) pre vrátenie platieb súvisiacich s uzavretím kúpnej zmluvy*:


 

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

......................................                                                                                                 Dátum ......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Označené polia sú povinné

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný alebo keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou) na našu adresu alebo na emailovú  adresu. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvalom nosiči (emailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po prevzatí tovaru ho máte možnosť rozbaliť, tak aby ste zistili vlastnosti a funkčnosť tovaru. Nemáte však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch nám ho vracať  (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak nerozhodneme v konkrétnom prípade inak); v takomto prípade zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vo vzájomnej súvislosti s podmienkou uvedenou v predchádzajúcej vete je možné vrátiť len tovar, ktorý:

1. je v pôvodnom stave,

2. nejaví známky používania a opotrebenia väčšieho rozsahu,

3. je nepoškodený,

4. je kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.), a

5. je v pôvodnom, nepoškodenom obale.

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame a ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.  V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený späť na Vaše náklady bez úhrady.

Zašlite nám tovar doporučene vrátane poistenia späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 [1] V prípade, že predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy je len určitá časť z tovarov, uveďte len názov produktu, ktorý vraciate predávajúcemu.

Copyright 2016 - 2024 © easy drinks Slovakia